Q

Åpningstider

Vi har stengt anlegget for sesongen. Takk til alle våre gjester og velkommen tilbake neste sesong!

Q

Åpningstider

Vi har stengt anlegget for sesongen. Takk til alle våre gjester og velkommen tilbake neste sesong!

Betingelser Heiskort

GENERELLE SALGSBETINGELSER VED KJØP AV HEISKORT

Disse generelle vilkårene gjelder mellom tilbyder og den person som selv eller gjennom
andre foretar en bestilling på tilbyders webside. Eller hos tilbyders tilknyttede online
partnere.

Bestillingen kan gjelde heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester, eller en
kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler:
Meråker Alpinsenter AS
Fagerlivegen 454
7500 Meråker
VAT / Org.nr.: 960032063
Email: post@merakeralpinsenter.com
Telefon:

1. Bestillers ansvar
Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon
om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne
ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sendt
som e-post) er i samsvar med bestillingen.

2. Heiskort
Når du kjøper heiskort online, kan du kjøpe dette med eller uten et keycard. Hvis du kjøper
en billett / heiskort og laster dette over på et eksisterende keycard (WTP-kompatibelt),
aktiveres din billett ved første passering i porten ved heisen. Hvis du har kjøpt et nytt
Keycard på nettet, kan dette hentes ut i en av automaten. Den ene står på utsiden av
skiutleia og den andre ved heishuset i Bjørgbekktrekket. I kvitteringen du fikk på epost finner
du en QR-kode eller strekkode som automaten leser, og ditt keycard med aktiv billett
produseres umiddelbart.
Ved kjøp og bruk av heiskort godtar kortholder anleggets alminnelige vilkår, herunder:
Definisjoner – type heiskort
 Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for
den eller de datoer som er angitt på kortet.
 Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra anleggets åpning ved vintersesongens
begynnelse til sesongslutt.
 Klippekort, punktkort og enkeltbillett gjelder til påstemplet gyldighetsdato på
kortet/billetten.
 Andre typer heiskort, så som familiekort, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de
datoer som er angitt på kortet.
Vilkår for heiskort i Meråker Alpinsenter AS:

– Skipass / heiskort er strengt personlig, og skal eller kan ikke overdras til andre på noen som
helst måte.
– Eventuelt ulovlig overdragelse av heiskortet til annen person medfører inndragelse og
ingen refusjon.
– Skulle man miste et sesongkort, kan et nytt kjøpes i mot et gebyr på kr. 200 (inkl. nytt
keycard).
– Det er ingen returrett for heiskort.
– Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet inndras uten erstatning.
– Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, for eksempel ved dårlig vær,
strømbrudd, maskinfeil eller lignende.
– Deler av løypenettet kan i perioder være avstengt og forbeholdt konkurranse og trening.
– Keycard er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt billettsystem.
– Barn 0-6 år kjører gratis i heisene. De har egne innganger til heisene og behøver ikke
keycard.

3. Gjennomføring av bestilling
Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvitteringen vil
inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget. For uthenting av
heiskort i vår billettautomat scanner du QR-koden som ligger i kvitteringen. Husk å sjekke
spam-folder/søppelpost, i tilfelle kvitteringen skulle bli sendt dit.
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra
konto.

4. Betaling
Vi benytter en betalingsløsning fra Nets AS. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine
personopplysninger. Vi benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig
informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Nets. På denne
måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.

5. Angrerett
Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, henhold til
angrerettloven kapittel §22 bokstav m), uansett årsak. Dette gjelder også for pakker og
kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller datofestede arrangement.

6. Endring i skatter og avgifter
Dersom skatter og/eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder
etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller.
Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.

7. Forbehold
Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen
trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

8. Tvisteløsning
Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt
arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell
tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.

9. Regler for alpin ferdsel i skianlegget
Alpin skisport – inklusive snowboard, telemark o.l. – er forbundet med en viss risiko.
Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de Internasjonale Alpinvettreglene og å
opptre i samsvar med disse. Alpinvettreglene lyder som følger:
– Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger
skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen
kjøring.
– Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller
andre.
– Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter
ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
– Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
– Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass
for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.
– Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i
en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder
for kjøring etter stans.
– Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.
– Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
– Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er
riktig innstilt.
– Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.
– Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter
å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet.
Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre
bortvisning fra anlegget.
Kortholder skal uoppfordret vise heiskortet ved kontroll. Ved eventuelle ulykker som
kortholder er involvert i – eller er vitne til – forplikter vedkommende seg til å legitimere seg,
herunder å oppgi navn og telefonnummer.
Refusjon ved driftsavbrudd, sykdom eller skade
Generelt
Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale
løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en
forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av
heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.
Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)
Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av
den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt.
Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel,
skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller
påbud, pandemier m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne
forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at
driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller
overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen.
Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens
totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid
sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt
refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av heiskortets kjøpesum uavhengig av
kjøpstidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid
heiskortet ikke kan benyttes, det vil si heiskortets verdi delt på antall dager i sesongen.
Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.
Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil
sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

Refusjon ved sykdom eller skade
Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av
kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på
anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som
mulig.

Sanksjoner ved misbruk av heiskort eller overtredelse av alpinvettreglene
Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene,
brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er
inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra
anlegget og/eller politianmeldelse.

Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort),
kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.
Innhenting og oppbevaring av personopplysninger
Meråker Alpinsenter er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger.

Meråker Alpinsenter respekterer personvern og behandler personopplysninger etter personopplysningssloven (GDPR). Du har krav til innsyn i all data som vi har lagret om deg, samt å kunne eventuelt endre data som er lagret. Du har rett til å kunne se, endre eller trekke tilbake ditt samtykke om lagring. Vær oppmerksom på at data som er lovpålagt å lagre (F.eks. data relevant for bokføring) ikke vil kunne slettes. Dataen vil dog ikke brukes til noe annet enn lovpålagt lagring. 

Om du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å
utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på mail post@merakeralpinsenter.com

Regler om markedsføring 
Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å
motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v.
Kortholder kan reservere seg mot denne type markedsføring på kjøpstidspunktet eller ved å
gå inn på skianleggets hjemmeside www.merakeralpinsenter.com.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem:

Vår nettside

–        Besøksopplysninger

–        Utlevering til tredjepartskanaler

–        Cookies

–        Nettstatistikk

Online Booking

Når du bestiller i webshop oppgir du følgende informasjon vi er pålagt i henhold til regnskapsloven:

–        Person og kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer, e-post og nasjonalitet).

–        Kjøpsdata basert på bestillingen

  1. E-post og telefon

Medarbeidere og ansatte i Meråker Alpinsenter benytter chatfunksjoner, e-post og telefon i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter og kunder.

Den enkelte har ansvar for å slette meldinger som ikke lengre er aktuelle å oppbevare.

Sensitiv informasjon bør ikke sendes via e-post da vanlig e-post ikke er kryptert.

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin hver gang du besøker nettstedet. Informasjonskapsler brukes ofte som en støtte til funksjoner på nettstedet, men også til å samle informasjon til eieren av nettstedet. Denne informasjonen brukes til å lage rapporter og forbedre nettstedet. Vi lagrer aldri informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

 

Pin It on Pinterest

Share This